Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

0
4504
tłumacz

Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych tłumaczy przysięgłych, których głównym zadaniem jest sporządzanie tłumaczeń uwierzytelnionych. Te najczęściej stosowane są w przypadku przekładu ważnych umów, aktów notarialnych czy dokumentacji sądowej. Zastanawiasz się, co należy zrobić, aby uzyskać odpowiednie uprawnienia?

Tłumacz przysięgły – zawód regulowany

Zawód tłumacza przysięgłego znajduje się na liście tzw. zawodów regulowanych, co oznacza, że osoba, która zechce w przyszłości zajmować się tłumaczeniami uwierzytelnionymi, powinna spełniać wymogi określone w konkretnych przepisach prawa. W tym wypadku wszystkie niezbędne informacje zawarte zostały w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Czego one dotyczą?

Potencjalny kandydat na tłumacza przysięgłego musi posiadać obywatelstwo polskie bądź też obywatelstwo kraju przynależącego do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EETA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub innego państwa na zasadzie wzajemności.

Oprócz tego osoba, która chce pracować w zawodzie tłumacza przysięgłego, powinna wykazywać perfekcyjną znajomość języka polskiego, wybranego języka obcego oraz języka prawniczego. Konieczne jest także ukończenie studiów wyższych, a także posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. To jednak nie wszystko. Osoba starająca się o uzyskanie stosownych uprawnień, które umożliwią jej wykonywanie wymarzonego zawodu powinna okazać również zaświadczenie o niekaralności – dotyczy do przestępstw umyślnych, nieumyślnych oraz skarbowych. Tłumaczem przysięgłym mogą zostać wyłącznie te osoby, które zaliczą specjalny egzamin składający się z dwóch etapów – części pisemnej oraz części ustnej.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Wszelkie informacje dotyczące ogólnych zasad przebiegu egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz wymogów, jakie powinien spełniać każdy zdający, także regulowane są przepisami prawa. Znajdziemy je między innymi na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Termin egzaminu wyznaczany jest przez Przewodniczącego Komisji, zazwyczaj odbywa się on w ciągu roku od momentu złożenia wniosku przez kandydata na tłumacza przysięgłego. Niestety, każdy kto chce przystąpić do egzaminu, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 800 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Ministerstwo Sprawiedliwości. O ostatecznej dacie egzaminów zdający zostaje poinformowany co najmniej na 21 dni przed terminem ich odbycia się.

W trakcie egzaminu zdający musi wykonać tłumaczenie pisemne oraz tłumaczenie ustne – z języka angielskiego na polski i odwrotnie. Podczas egzaminu pisemnego zdający mogą wspomagać się pomocami naukowymi w postaci słownika np. angielsko-polskiego w formie papierowej lub samodzielnie przygotowanych glosariuszy.

Aby zaliczyć egzamin na tłumacza przysięgłego, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Niezaliczenie np. egzaminu z tłumaczenia ustnego wiąże się z koniecznością ponownego przystąpienia do obydwu części.

Co po egzaminie?

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, zostaną wpisane na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym celu muszą one dostarczyć stosowne dokumenty będące potwierdzeniem spełnienia przez nich wymaganych w ustawie warunków, dotyczy to między innymi zaświadczenia o niekaralności, potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego itp. Do dokumentacji powinien zostać dołączony również kopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie, wniosek o wyrobienie pieczęci oraz specjalny formularz z dokładnymi danymi osobowymi.

Uroczystości zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych odbywają się kilka razy do roku, ostateczny termin wyznacza Ministerstwo Sprawiedliwości. Czas wyrabiania pieczęci trwa do 6 tygodni i wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów w wysokości 340 zł.

Rate this post