Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Na potrzeby polityki prywatności poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Administrator danych – administratorem danych jest 123 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: św. Wawrzyńca 9), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000366947, posiadającą numer NIP: 6762429377 i numerem REGON: 121298419. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora danych – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora danych, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora danych za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora danych, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
6. Zbiór danych – oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora Danych.
7. Serwis – oznacza stronę internetową Administratora danych dostępną pod adresem: 123tlumacz.com.
8. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

Niniejsza Polityka prywatności i Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji, żądanych przez Użytkownika, usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora danych oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych.

Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Administrator danych informuje o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych realizacji i rozliczenia usług świadczonych, jak też dla osiągnięcia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych i odbiorców danych, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkowników.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu.

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

1. wykonania umów świadczenia usług i umów o dzieło (świadczenia usług lingwistycznych),
2. rozliczeń księgowych,
3. wykonywania dopuszczalnych prawem działań marketingowych i promocyjnych.

Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może powierzyć dane osobowe Użytkowników operatorowi płatności internetowych, hostingodawcy, obsłudze księgowej oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w wykonaniu ww. celów.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Administrator danych nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych Użytkowników.

Użytkownicy mają prawo do:

1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
2. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora danych wskazany w §1 ust. 1. niniejszej Polityki prywatności i Cookies.

Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.

Stosowane przez Administratora danych pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Administrator danych wykorzystuje Cookies Administratora danych w następujących celach:

konfiguracji serwisu, czyli:

 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
 • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 • zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
 • zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, czyli:

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych;
  realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, czyli:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania lokalizacji użytkownika – czyli poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

 • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Klient oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które przekazuje Biuru powierza Biuru zgodnie z prawem, w szczególności są to dane osobowe, do których powierzenia jest uprawniony.